7 thg 2, 2010

118.Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu chỉ trích Đảng "tham nhũng, quan liêu và có ý thức hệ cá nhân"

TUMASIC.TK- Tờ Earth Times India hôm thứ 5 đã đăng một bài viết tiêu đề "Former Vietnamese Communist chief criticizes party" tạm dịch là "Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ trích Đảng". Bài viết được đăng ngay sau khi Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đăng trên mạng bài viết về những vấn nạn trong Đảng hiện nay với trăn trở chính đốn Đảng.

Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ trích Đảng


Bản Tiếng Việt do X-cafe cung cấp

Hà Nội - Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Lê Khả Phiêu viết một bài được đăng trên báo nhà nước hôm thứ Năm. Bài báo phê bình Đảng “tham nhũng, quan liêu và có ý thức hệ cá nhân” và kêu gọi có thêm dân chủ trong hàng ngũ đảng. Ông Phiêu, năm nay 78 tuổi, từng là tổng bí thư của đảng từ năm 1997 cho đến 2001. Tổng bí thư là một trong ba chức vụ cao nhất của Việt Nam cùng với thủ tướng và chủ tịch.

Ông Phiêu viết “Đảng không nhận thức được là lòng tin cậy của dân chúng vào đảng và nhà nước đang xuống dốc trầm trọng vì các viên chức trong chính quyền và đảng viên thiếu đạo đức làm gương và tầm vóc trí thức.”

Trong vài tháng gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam khởi xướng đàn áp các nhà tranh đấu cho dân chủ đa đảng, nhưng bài viết của ông Phiêu có chủ đích kêu gọi cởi mở và dân chủ trong nội bộ đảng hơn là bên ngoài.

Ông Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam cho biết rằng bài viết của ông Phiêu là một phần trong chương trình hoạt động sửa soạn cho Đại Hội Đảng thứ 11 được tổ chức vào năm 2011 để chọn một lớp lãnh đạo quốc gia mới. Ông nói “Đảng có một nguyên tắc dân chủ tập trung mà theo đó đảng viên được phép bày tỏ quan điểm.”

Trong hai thập niên qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam có gia tăng dân chủ trong nội bộ. Những nhà lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính Trị được bầu lên bởi các thành viên của Ủy Ban Trung Ương, và những thành viên này được đề cử bởi hơn 1000 đại biểu Quốc Hội. Chính ông Phiêu là một trong những nạn nhân đầu tiên của dân chủ trong nội bộ đảng khi các thành viên từ chối tái đề cử ông vào năm 2001.

Vào cuối năm 1997, ông được chọn để thay thế tổng bí thư bảo thủ Đỗ Mười, người bị giáng chức một cách nhục nhã trong giữa thời điểm của kế hoạch 5 năm vì không kham nổi với lụn bại kinh tế. Vào năm 2001, thay vì để ông Phiêu phục vụ hết nhiệm kỳ 5 năm, các đảng viên bầu Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư mới.

Tăm tiếng Ông Phiêu bị tổn hại trong vụ bê bối về đơn vị tình báo Ban 2 bí mật thâu băng điện đàm của các nhà lãnh đạo đảng và đưa những cuốn băng cho ông Phiêu để trục lợi chính trị cho bản thân. Đàn em thân tín bảo thủ của Đỗ Mười dóng vai chính trong việc hạ bệ ông Phiêu.

Trong chính trị Việt Nam, các nhà lãnh đạo cao cấp về hưu thường đóng vai người cải tổ hay chỉ trích. Đại tướng lão thành Võ Nguyên Giáp cũng là một nhà chỉ trích gay gắt về tham nhũng và những chính sách về môi trường và an ninh, trong khi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng cỗ vũ cho dân chủ đa đảng và có lần đề nghị bỏ chữ “cộng sản” ra khỏi tên đảng.

Ông Thayer nói thêm “Có thể Ông Phiêu đang thử tập tành vai trò của một cựu lãnh đạo lỗi lạc, nhưng cũng có thể đó là một chút lại quả cho những gì mà bên bảo thủ đã đối xử với ông vào năm 2001.”

Nguyên Tổng Bí thư và những trăn trở chỉnh đốn Đảng

Tuổi đời song cùng với tuổi Đảng, tuổi tham gia cách mạng gắn liền với quá trình vẻ vang và thời kỳ oanh liệt nhất của Đảng và dân tộc... Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kỳ vọng sự phát triển vượt bậc của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ông khuyến cáo không bầu cử những người tham nhũng, thiếu gắn bó với dân. Cần loại bỏ nạn "mua lòng nhau để kiếm phiếu".

Lời giới thiệu của Việt Báo


Nguyên TBT Đảng Lê Khả Phiêu

“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là khẩu hiệu tập hợp rộng rãi quần chúng trong nước và ngoài nước. Khẩu hiệu ấy phản ánh lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đang đi vào lòng người. Nhưng sự nghiệp vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phải được xây dựng trên nền tảng xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc bền vững, trên nền tảng của chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, từng bước xóa bỏ áp bức và bóc lột giai cấp.

Chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một thế kỷ đầy biến động. Kinh tế tri thức sẽ làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ. Tuy rằng phải cùng thỏa hiệp, cùng hợp tác, tuy rằng các chế độ chính trị khác nhau vẫn song song tồn tại, nhưng đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp vẫn sâu sắc, đọ sức giữa “toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa” và “toàn cầu hóa vì sự phát triển của nhân dân các nước nghèo, các nước chậm phát triển, đang phát triển, theo con đường độc lập tự chủ” vẫn vô cùng quyết liệt.

Phục vụ nhân dân

Là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để làm trọng trách cao quý ấy, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân đòi hỏi Đảng phải có sự chuyển mình vượt bậc, phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo những yêu cầu mới ngày càng cao.

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, đồng thời đại diện cho quyền lợi của dân tộc. Nhưng bản chất của Đảng là bản chất giai cấp công nhân. Vấn đề cốt tử trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, bản chất xã hội chủ nghĩa của Đảng. Lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và trí thức cách mạng, đại diện và gắn liền với lợi ích toàn dân tộc. Ngoài phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Bản chất giai cấp công nhân là nền tảng của đường lối nhất quán độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là sáng tạo, chứ không phải là giáo điều, không phải là mọi thứ đã bày sẵn. 80 năm qua chỉ ra rằng: Khi nào Đảng ta nắm vững tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn thì thu được thắng lợi to lớn. Khi nào giáo điều dập khuôn máy móc bê nguyên si mô hình cách mạng hoặc mô hình kinh tế từ nước ngoài thì vấp phải sai lầm và khó khăn.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta đòi hỏi Đảng phải là Bộ tham mưu, đội tiên phong chiến đấu, là người lãnh đạo và công bộc trung thành hết lòng vì giai cấp, vì nhân dân và toàn dân tộc.

Tính giai cấp, tính tiên phong gương mẫu của Đảng đã thể hiện trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong sự nghiệp đổi mới, hoàn thành chặng đường đầu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì ngày nay càng phải thể hiện sâu sắc hơn nữa.

Đảng là đạo đức, là văn minh, kết tinh trí tuệ của dân tộc, và là người con yêu quý của tất cả 54 dân tộc anh em, miền xuôi cũng như miền ngược, là tấm gương dân chủ thật sự cho toàn xã hội, là người đấu tranh bền bỉ vì sự công bằng, tự do chân chính.

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải quán triệt nắm vững các vấn đề cốt lõi nêu trên mới phản ánh đúng bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta trong thời kỳ mới.

Chưa thực hết lòng vì dân phục vụ

Trong quá trình xây dựng Đảng ta, Hồ Chủ tịch từng nhắc phải luôn luôn chú ý hai vấn đề phải đề phòng:

Thứ nhất là sai lầm về đường lối. Do quan liêu tự mãn xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn.

Thứ hai nội bộ Đảng suy thoái biến chất. Thoái hóa biến chất là thoái hóa bản chất giai cấp công nhân của Đảng, suy giảm lòng yêu nước thương dân, suy giảm tinh thần phục vụ nhân dân, niềm tin vào giai cấp công nhân, suy giảm tinh thần xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cách mạng.

Những tồn tại trong Đảng ta hiện nay tuy đã có đấu tranh song đạt kết quả thấp, những biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa vẫn kéo dài, niềm tin trong Đảng, trong dân đang bị ảnh hưởng, uy tín của một số đảng viên cộng sản bị giảm sút. Những nguyên tắc cơ bản của Đảng về tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chấp hành chưa thật nghiêm và còn hình thức.

Quan hệ giữa Đảng, giữa Nhà nước với dân có những biểu hiện chưa thực hết lòng vì dân phục vụ. Chưa thực bảo vệ tính chất dân chủ, bảo vệ và giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân, khiến lòng dân không yên.

Trong khi đó thì ta vẫn chủ quan chưa thấy sâu sắc sự giảm sút lòng tin của không ít người dân đối với Đảng, với Nhà nước, với những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu về đạo đức, thiếu tầm cao về trí tuệ.

Phải thực sự phát huy dân chủ trong Đảng thì mới phát huy được dân chủ ngoài xã hội, thực hành dân chủ ngoài xã hội tốt cũng là nhân tố quan trọng để thực hành dân chủ trong Đảng. Vì vậy, phải đảm bảo quyền dân chủ của dân (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra), phải có những quy định cụ thể, thông báo rõ ràng, công khai và thực hiện một cách nghiêm túc.

Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, xóa bỏ giáo điều xơ cứng, tạo ra trong Đảng, trong dân một không khí dân chủ, cởi mở, thoải mái mà vẫn giữ vững được nguyên tắc, kỷ cương.

Loại bỏ nạn "mua lòng nhau để kiếm phiếu"

Đảng phải đổi mới trong công tác cán bộ, từ việc bố trí, sắp xếp, đề bạt, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo ở Trung ương, các đoàn thể cho đến các địa phương.

Cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước các cấp là cán bộ của nhân dân, cho nên phải thực hành dân chủ rộng rãi trong việc tham khảo ý kiến nhân dân, đánh giá, giới thiệu, đề cử, ứng cử, kiểm tra, thảo luận và bầu cử từ đại hội chi bộ lên đến Đại hội Đảng toàn quốc.

Nhất thiết không giới thiệu, không đưa vào danh sách, không bầu cử những người tham nhũng và thiếu trách nhiệm trong chống tham nhũng, những người không kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có khả năng thực tế, thiếu gắn bó với nhân dân, không dũng cảm tự phê bình và phê bình. Đấu tranh loại bỏ tệ chạy chức, chạy quyền mua lòng nhau để kiếm phiếu.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tư tưởng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, là biểu hiện cao đẹp của văn hiến Việt Nam, của bản chất xã hội chủ nghĩa. Học tập tư tưởng và đạo đức của Người chính là để củng cố và nâng cao tính giai cấp công nhân của đảng viên, lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta.

Đảng ta đã kinh qua bao gian nan thử thách. Trước tình hình trong nước và thế giới đang diễn ra, Đảng ta biết cách tự bảo vệ mình, bảo vệ những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc về lý tưởng, mục tiêu, về tổ chức, đẩy lùi các nguy cơ, nâng cao sức chiến đấu, giữ vững vai trò lãnh đạo, có quyết sách đúng, Đảng ta và chế độ ta sẽ vững vàng, đất nước ổn định, tiếp tục phát triển tiến lên vững chắc.

(Tựa đề và các tiêu đề nhỏ do TS đặt)

Blog chính trị-xã hội...Ra đời ngày 24/11/2009...Bởi Blogger Tumasic 
© www.TUMASIC.tk 2009-2010


free web analytics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Petitions by Change.org|Start a Petition »
Kí tên đề nghị Liên Hợp Quốc đổi tên quốc tế của biển Đông từ "biển Nam Trung Hoa" thành "biển Đông Nam Á" trong cách gọi thông thường trên quốc tế.

Thống kê truy cập

Biểu tình:"TRẢ TỰ DO VÔ ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ"

1. Truyền thông tự do vì con người: Thượng tôn sự thật, Tôn trọng con người, Văn minh - Văn Hoá

2. Giữ gìn màu xanh và an ninh cho Việt Nam

"Gió thổi đốm lửa thành đám lửa; đám lửa thành đám cháy lan tỏa đốt cháy những gì hủ bại, dối trá và đánh bóng những giá trị chân thực. Bạn làm hại nhân dân Việt Nam thì hãy sợ Gió..."

Thông tin, bình luận trên blog Tumasic được tổng hợp, phân tích bởi Blogger Tumasic ( Blogger Gió Wind ) hoặc được đăng lại, trích dẫn từ các nguồn thông tin có ghi kèm theo.

Tumasic không giữ bản quyền bất kì nội dung nào trên blog Tumasic. Mọi người có thể trích đăng lại bất kì thành phần nào trên blog này ở một nơi khác mà không cần hỏi ý kiến, chỉ cần ghi nguồn là "Blog Tumasic" hoặc "Tumasic" hoặc "Blogger Tumasic".

Tumasic có toàn quyền xóa bỏ hay sửa đổi bất cứ nội dung nào theo mong muốn của Tumasic, mong muốn đó phù hợp với các tiêu chí 1. và 2. ở trên.

© Blogger Tumasic 2009-2010

Các địa chỉ truy cập blog Tumasic

www.tumasic.blogspot.com

www.tumasic.tk

www.tumasic.co.cc

Blog chính trị-xã hội...Ra đời ngày 24/11/2009...Bởi Blogger Tumasic © www.TUMASIC.tk 2009-2010

Chân thành cảm ơn Google với dịch vụ Blogspot.com đã cung cấp nguồn lưu trữ cho blog này.

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhà cung cấp tiện ích mà Blog Tumasic đã sử dụng.

Blogger Tumasic!

Liên lạc

E-mail: tumasic@gmail.com

Yahoo: tumasic (lưu ý, chỉ chat, không gửi e-mail tới địa chỉ này)